Kontakt : +48 785 083 055

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że: 

I. Administratorem Państwa danych osobowych w związku z prowadzonymi na Państwa rzecz sprawami jest Kancelaria Adwokacka i Mediacyjna adw. Marta Pater z siedzibą we Wrocławiu. 

II. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem lub zleceniem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.). Niedopuszczalne jest przetwarzanie Państwa danych w celu marketingu bezpośredniego.  

III. Prawo do sprzeciwu. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej.  

IV. Dane przechowywane są przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania. Nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

V. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych 
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania 
d) przenoszenia danych  
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego 

VI. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.

VII. Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

VIII. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.